توانبخشی سالاریان (امامت)
توانبخشی سالاریان (امامت)
کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپد فنی
زمینه‌های کاری: کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، فلج مغزی، ‌ ارتوپد ی فنی، اورتز، نوروفیدبک
رودهن، بلوار امامت
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger