دکتر سینا فیروزان (مهران)
دکتر سینا فیروزان (مهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش تمام سرامیکی، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت، ایمپلنت فوری
تهران، شریعتی
دکتر مهران طائرقدسی
دکتر مهران طائرقدسی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر مجید مهران
دکتر مجید مهران
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر محمد رضا مهران اصل
دکتر محمد رضا مهران اصل
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، روکش دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر محمدرضا مهران اصل
دکتر محمدرضا مهران اصل
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، روکش دندان
تهران
دکتر مریم مهران فر
دکتر مریم مهران فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بازسازی دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر مهدی مهران علوی رضوی راوری
دکتر مهدی مهران علوی رضوی راوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان
تهران
دکتر مهران احمدیان
دکتر مهران احمدیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، سفید کردن دندان، جراحی دندان
تهران
دکتر مهران امینی
دکتر مهران امینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، طرح لبخند، ترمیم دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان
تهران
دکتر مهران اوینی
دکتر مهران اوینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، لمینت دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر مهران زاده عطار
دکتر مهران زاده عطار
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، روکش دندان، ایمپلنت، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر مهران زرین مکان
دکتر مهران زرین مکان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ارتودنسی، درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر مهران سجادی نائینی
دکتر مهران سجادی نائینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، اوردنچر
تهران
دکتر مهران شاهدی
دکتر مهران شاهدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، بلیچینگ، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر مهران شکوهی زاده
دکتر مهران شکوهی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر مهران شهابی
دکتر مهران شهابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، جراحی دندان
تهران
دکتر میترا عیسایی (مهران)
دکتر میترا عیسایی (مهران)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، بلیچینگ، لمینت دندان
تهران، پاسداران
دکتر مهران طالب خان گروسی
دکتر مهران طالب خان گروسی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ارتودنسی، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر مهران فربیز
دکتر مهران فربیز
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت
تهران
دکتر مهران فلاح
دکتر مهران فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، روکش دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان
تهران
دکتر مهران قراگوزلو
دکتر مهران قراگوزلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر مهران کمالی نائینی
دکتر مهران کمالی نائینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، فیشور سیلانت، روکش دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر مهران ماپار
دکتر مهران ماپار
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، ایمپلنت، لمینت دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر مهران مرادی فارسانی
دکتر مهران مرادی فارسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان
تهران
دکتر مهران موسوی زاده
دکتر مهران موسوی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، فیشور سیلانت، فلوراید تراپی، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر مهران مومنی
دکتر مهران مومنی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر مهران نوربخش
دکتر مهران نوربخش
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر مهران نوری
دکتر مهران نوری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر مهرانگیز حسینی نژاد
دکتر مهرانگیز حسینی نژاد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، لمینت دندان، اوردنچر، روکش دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر مهرانگیز قاسمی
دکتر مهرانگیز قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، لمینت دندان، ونیر کامپوزیت، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر مهرانه شیروانیان
دکتر مهرانه شیروانیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، اوردنچر، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger