دکتر محمد کاظم جواهری
دکتر محمد کاظم جواهری
دکتری روانشناسی بالینی
زمینه‌های کاری: روانکاوی، مداخله در بحران های خودکشی، درمان وسواس، روانشناس بالینی، خانواده درمانگر
کرج، چهارراه طالقانی
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger