ماما گناوه
ماما گناوه
کارشناس مامایی
زمینه‌های کاری: برداشتن زگیل با کرایو و لیزر و ازن تراپی، مراقبت های دوران بارداری، ازن تراپی، انجام زایمان، گذاشتن و خروج ایودی
بندر گناوه
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
آموزش تکنسین داروخانه اصفهان
Telegram Messenger