دکتر سینا فیروزان (فلاح)
دکتر سینا فیروزان (فلاح)
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ایمپلنت، ونیر کامپوزیت، پروتز متحرک دندان، جراحی دندان
تهران، خیابان ابوذر
دکتر علیرضا فلاحتی
دکتر علیرضا فلاحتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، سفید کردن دندان
تهران
دکتر احمدرضا فلاحی
دکتر احمدرضا فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، بروساژ دندان، روکش دندان
تهران
دکتر اشرف فلاح
دکتر اشرف فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان، روکش دندان
تهران
دکتر پروین سلیمان فلاح
دکتر پروین سلیمان فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)، لمینت دندان، ایمپلنت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر پوریا فلاح عابد
دکتر پوریا فلاح عابد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر حامد فلاحی سیچانی
دکتر حامد فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، بروساژ دندان
تهران
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دکتر سامان فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، بلیچینگ، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سپیده فلاح کوشکی
دکتر سپیده فلاح کوشکی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جرمگیری دندان، طرح لبخند، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان
تهران
دکتر سروش فلاحی سیچانی
دکتر سروش فلاحی سیچانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سعید فلاح نژاد
دکتر سعید فلاح نژاد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر علیرضا فلاح
دکتر علیرضا فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، جرمگیری دندان، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر مهدی انصافیان ( فلاح )
دکتر مهدی انصافیان ( فلاح )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
تهران، میدان ابوذر (فلاح)
دکتر فرساد فلاحی
دکتر فرساد فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، روکش دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر فرناز فلاح زاده
دکتر فرناز فلاح زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر محمد حسین فلاح
دکتر محمد حسین فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، ترمیم دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر محمدرضا فلاحی
دکتر محمدرضا فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر مسعود فلاحی
دکتر مسعود فلاحی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، لمینت دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر مهدی فلاح راد
دکتر مهدی فلاح راد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ، ترمیم دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر مهران فلاح
دکتر مهران فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، اوردنچر، بروساژ دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر مهرداد غلامعلی فلاح
دکتر مهرداد غلامعلی فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی
تهران
دکتر ناهید یکه فلاح
دکتر ناهید یکه فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، ارتودنسی، جرمگیری دندان، روکش دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ندا اسماعیلی فلاح
دکتر ندا اسماعیلی فلاح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، لمینت دندان، ارتودنسی، ونیر کامپوزیت، بلیچینگ
تهران
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger