کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شرق تهران)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شرق تهران)
زمینه‌های کاری: اختلال صوت، آفازی، کاردرمانی ادراکی حرکتی، رفتاردرمانی، وضوح گفتار پایین
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی، توانبخشی مجیدیه شمالی، کاردرمانی ذهنی، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلال یادگیری
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: آفازی، اختلال یادگیری، توانبخشی مجیدیه شمالی، ماساژدرمانی، اختلالات گفتاری بعد از سکته مغزی
تهران، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: کاردرمانی میدان ملت، اختلالات صوت، اختلالات بلع، کودکان با عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، توانبخشی میدان ملت
میدان ملت، شمس آباد
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
گفتاردرمانی و کاردرمانی چاوان
زمینه‌های کاری: توانبخشی مجیدیه شمالی، توجه، درمان لکنت، کاردرمانی کودکان، کاردرمانی مجیدیه شمالی
مجیدیه، شمس آباد
موتور جست‌وجوی دکتر ماهر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger